Statut

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego „SIÓDEMKA”

w Ostrołęce

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

            Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA” w Ostrołęce zwany dalej „KLUBEM” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, młodzież  i sympatyków lekkiej atletyki.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Klubu jest Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce.

§ 3

 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Klub jest członkiem Ludowe Zespoły Sportowe
 3. Klub może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 4

            Klub jest zawiązany na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Powołany został na podstawie Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku, działa na zasadach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o Stowarzyszeniach [dz.u. z 2001, nr 79, poz. 855 z póź. zm.] oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznaki i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Organizowanie i szkolenie uczniów, zawodników w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych swych członków i osób niezrzeszonych w szczególności z zakresu lekkiej atletyki.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działań Klubu i poza nim zgodnie z kalendarzem imprez Klubu, OZLA I PZLA.
 4. Promowanie Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego, w Polsce.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego przy współudziale z dyrektorem szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

W ramach działalności nieodpłatnej Klub:

 1. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport oraz zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek
 2. Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, administracją publiczną i samorządową oraz innymi podmiotami na terenie swojego działania
 3. Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych.
 4. Organizuje i prowadzi sekcje Lekkiej Atletyki
 5. Prowadzi systematyczne szkolenie w zakresie poszczególnych dyscyplin Lekkiej Atletyki
 6. Organizuje imprezy sportowe i bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje
 7. Organizuje obozy sportowe w celu podnoszenia poziomu sportowego

            W ramach działalności odpłatnej Klub:

 1. Organizuje i prowadzi sekcje Lekkiej Atletyki
 2. Prowadzi systematyczne szkolenie w zakresie poszczególnych dyscyplin Lekkiej Atletyki
 3. Organizuje imprezy sportowe i bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje
 4. Organizuje obozy sportowe w celu podnoszenia poziomu sportowego

§ 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, pracy wolontariuszy oraz pomocy rodziców zawodników i uczniów.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, młodzież pracująca, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez zarząd Klubu,
 5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy, a w szczególności nie płacenie składek członkowskich,
 3. działania na szkodę Klubu.
 4. rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja rewizyjna.
 2. Kadencja Władz trwa 4 lata – wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów i postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu jest przez Zarząd zwoływane raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na wniosek 1/3 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad spraw dla których zostało zwołane.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązanie Klubu,
  6. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.
 3. Walne Zebranie Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w innym sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością zwykłą głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu (30 dni) od podjęcia uchwały o usunięciu lub  zawieszeniu / liczy się data doręczenia powiadomienia/.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
  5. Występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością zwykłą głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu /liczy się data doręczenia powiadomienia/.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokoptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
  4. wykluczenia.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni /od taty doręczenia/.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i zapisy,
  3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
  4. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  5. inne wpływy.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa.

 

Rozdział 7

Zmiany statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością zwykłą głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.